Kontakt

Správa o činnosti múzea za rok 2013

Rok 2013, ktorý sme v uplynulých dňoch bilancovali vo výročnej správe o činnosti múzea i na rozborovom stretnutí so zástupcami zriaďovateľa, bol pre naše múzeum nielen rokom s najvyššou návštevnosťou od predkrízového roku 2007. V uplynulom roku sa zároveň podarilo realizovať viacero zaujímavých akvizičných, výskumných, výstavných, kultúrnovýchovných a vzdelávacích, publikačných, ale i reštaurátorských a stavebných projektov. Najväčšmi pritom zarezonoval projekt Jánošík – 300 rokov legendy, na ktorého realizáciu múzeum získalo finančné prostriedky z programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Granty

V rámci projektu Jánošík – 300 rokov legendy prebehla komplexná obnova Mikulášskej mučiarne, ktorá spočívala v stavebnej rekonštrukcii (odvlhčenie priestoru klasickou drenážou a položením kamennej dlažby) a následnej reinštalácii. Expozícia bola doplnená o figuríny kata a trestaného, pribudol aj multimediálny informačný panel s dotykovou obrazovkou, kde si návštevníci môžu v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku nalistovať zaujímavé texty a dokumenty viažuce sa k súdu nad Jánošíkom. Úpravou prešlo aj priľahlé podbránie, kde sa vytvoril priestor pre vystavenie historického koča zo zbierok múzea. Z projektu bola hradená aj publikácia Jánošík – od skutočnosti k legende v slovenskej a poľskej jazykovej verzii a sprievodca po Mikulášskej mučiarni v troch jazykových mutáciách. Vďaka projektu sa realizovala i prezentácia výstavy Jánošík – karpatský zbojník v partnerskom Mestskom múzeu v Živci a stretnutia mikulášskych a živieckych múzejníkov.

Vďaka ďalšiemu úspešnému projektu Múzea Janka Kráľa boli zrealizované finančne i remeselne náročné reštaurátorské práce na obradných textíliách z liptovskomikulášskej synagógy. Práce prebehli v špecializovaných reštaurátorských dielňach v Bratislave a financované boli z dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, podprogram 2.2 Múzeá a galérie.

Grantové finančné prostriedky múzeum čerpalo aj z programu Ministerstva kultúry SR Kultúrne poukazy, z dotácie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov sme v roku 2013 realizovali svoj výstavný program.

Akvizičná a výskumná činnosť

Akvizičná činnosť Múzea Janka Kráľa v roku 2013 bola dominantne zameraná na tri oblasti:

1. osudy liptovského zemianstva cez príbeh Jozefíny Kisely, rod. Tholt,

2. dejiny liptovskomikulášskeho priemyslu v 2. polovici 20. storočia,

3. dejiny liptovskomikulášskeho Červeného kríža.

Výskumná činnosť múzea bola tematicky napojená jednak na akvizičnú činnosť, jednak na aktuálny výstavný program (Martin Martinček v zbierkach Múzea Janka Kráľa, 50 rokov jánošíkovských tradícií v Múzeu Janka Kráľa, Martin Rázus). Formou rozhovorov s pamätníkmi a zaznamenávaním ich spomienok, zberom dobových fotografií i štúdiom archívnych materiálov boli rozšírené aj naše poznatky o histórii mestskej časti Palúdzka (výstup: autorská spoluúčasť na publikácii Z dejín obce Palúdzka), auguste 1968 v Liptovskom Mikuláši (výstup: výstava fotografií a powerpointová prezentácia so sprievodnou prednáškou). Spracované boli aj osudy ďalšej z liptovskomikulášskych židovských rodín – rodiny Steinerovcov/Skaloňovcov (výstup: článok) i téma výletných tradícií a zvyklostí Mikulášanov v medzivojnovom období (výstup: retroklubové podujatie Výlety, výlety).

Expozičná a výstavná činnosť

Okrem piatich stálych expozícií predstavilo Múzeum Janka Kráľa v roku 2013 ďalších 9 výstav, dve autorské výstavy sa dočkali štyroch repríz v kultúrnych inštitúciách na Slovensku i v Poľsku. V roku 2013 najväčšmi zarezonovali výstavy k stému výročiu narodenia významného slovenského fotografa a prvého riaditeľa MJK Martina Martinčeka (Martin Martinček v zbierkach múzea) a výstava Z tichých i búrnych chvíľ, ktorá vznikla pri príležitosti 125. výročia narodenia vrbického rodáka, ev. a. v. farára, spisovateľa a politika Martina Rázusa. Expozície múzea v roku 2013 navštívilo spolu 16 748 návštevníkov, výstavy si prezrelo viac ako 3 500 návštevníkov.

Kultúrnovýchovné a vzdelávacie podujatia

V roku 2013 Múzeum Janka Kráľa pripravilo 43 kultúrnovýchovných a vzdelávacích podujatí, ktorých sa zúčastnilo takmer 2 500 návštevníkov.

Medzi najväčšie a najnavštevovanejšie podujatia uplynulého roka patrili popri už tradičnej májovej Noci v múzeu a stretnutí V Rázusovie uličke aj druhý ročník podujatia Oživená história a outdoorové vojenskohistorické prezentácie pri príležitosti 68. výročia oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš, resp. 68. výročia víťazstva nad fašizmom (všetky tri podujatia zorganizované v spolupráci s klubmi vojenskej histórie).

Veľkou témou roka 2013 sa stalo 300. výročie súdu a popravy zbojníckeho kapitána Jura Jánošíka v Liptovskom Mikuláši. Múzeum Janka Kráľa pri tejto príležitosti pripravilo regionálnu výtvarnú súťaž, tri vernisáže na Slovensku (Jánošík – karpatský zbojník, O Jánošíkov dukát, 50 rokov jánošíkovských tradícií v Múzeu Janka Kráľa) a dve v Poľsku (Jánošík – karpatský zbojník v Mestskom múzeu v Živci a v Slovenskom inštitúte vo Varšave). V roku 2013 sa zároveň realizovala prevažná väčšina aktivít europrojektu Jánošík – 300 rokov legendy. Ich vyústenie, t. j. slávnostné otvorenie zrekonštruovanej Mikulášskej mučiarne a uvedenie publikácie Jánošík – od skutočnosti k legende, si nenechalo ujsť viac ako 200 návštevníkov. Pomyselnou bodkou za jánošíkovským rokom v Liptovskom Mikuláši bola vedecká konferencia Zbojníctvo na Slovensku, ktorú Múzeum Janka Kráľa spoluorganizovalo.  

Popri Jánošíkovi múzeum vo svojej prezentačnej činnosti nezabudlo ani na výročia takých osobností liptovskomikulášskych dejín akými boli Martin Martinček (vernisáž a derniéra výstavy, prezentácie v Galérii umelcov Spiša, v Liptovskom Petre a Liptovskej Tepličke; pri príležitosti 100. výročia narodenia), Ivan Stodola (prednáška spojená s prezentáciou pre širokú verejnosť a študentov SŠ; pri príležitosti 125. výročia narodenia) či Martin Rázus (výstava, publikácia, participácia na sérii podujatí Stretnutia s MR, prezentácia v rámci Liptovskej kaviarne v Bratislave; pri príležitosti 125. výročia narodenia). Panelovou výstavou fotografií z 21. augusta 1968 v Liptovskom Mikuláši, powerpointovou prezentáciou so sprievodnou prednáškou a následnou diskusiou s pamätníkmi sme si pripomenuli aj 45. výročie tejto tragickej udalosti našich novodobých dejín.   

Publikačná činnosť

Z dielne odborných pracovníkov vzišlo vlani jedenásť tlačí, z toho päť edičných titulov. Medzi nimi publikácia Jánošík – od skutočnosti k legende v slovenskej a poľskej jazykovej mutácii, katalóg Martin Rázus – Z tichých i búrnych chvíľ či každoročne vydávané Múzejné starinky. Múzeum sa autorsky i finančne podieľalo i na vydaní publikácie Z dejín obce Palúdzka.

Mgr. Zuzana Nemcová

 

 Výročná správa múzea Janka Kráľa za rok 2013 - Stiahnuť PDF

Súvisiace články:

http://www.mikulas.sk/sk/samosprava/oznamy.php?lmd=4262

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.