Kontakt

Projekt nového depozitára sa realizovať nebude

V tomto čase už mal byť v záhrade Múzea Janka Kráľa čulý stavebný ruch. Na mieste súčasnej hospodárskej budovy, ktorá je už niekoľko rokov v havarijnom stave, mal vyrásť nový moderný depozitár s adekvátnym vnútorným vybavením a optimálnymi klimatickými podmienkami pre uchovávanie zbierkových predmetov Múzea Janka Kráľa – historického a kultúrneho dedičstva nášho mesta a blízkeho okolia. Mal to byť ďalší z krokov k modernému mestskému múzeu 21. storočia a najkrajší darček pre jubilujúce Múzeum Janka Kráľa.

Projekt Depozitár Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši sa však realizovať nebude. Dňa 1. júla 2015 doručila víťazná zhotoviteľská firma MOLDA mestu Liptovský Mikuláš dohodu o zrušení platnej zmluvy o dielo, ktorej akceptáciu dňa 7. júla 2015 na svojom mimoriadnom zasadaní jednohlasne schválilo i Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši.

Projekt s celkovým rozpočtom 847 368,46 eur bol spolu so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok (NFP) z fondov Európskej únie podaný mestom Liptovský Mikuláš ako oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom múzea) na jar minulého roka. Žiadosť o NFP riadiaci orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) schválil 2. 9. 2014. Ako sa dočítame v dôvodovej správe predloženej MsZ v Liptovskom Mikuláši 7. 7. 2015, verejným obstarávaním na výber zhotoviteľa stavby bola na základe prieskumu trhu a následnej mandátnej zmluvy poverená firma MP Profit, pričom verejné obstarávanie mala ukončiť do 30. 11. 2014. Tá však termín nedodržala a iba 28. 11. 2014 zverejnila výzvu na predkladanie ponúk na výber zhotoviteľa stavby. Po ukončení meškajúceho verejného obstarávania a následnom procese jeho kontroly zo strany ministerstva bola zmluva o dielo s víťazným uchádzačom podpísaná až 17. 6. 2015. Stavebné práce však do dvoch týždňov od podpisu zmluvy neboli začaté, namiesto toho zhotoviteľ od zmluvy odstúpil s odôvodnením, že v termíne do 31. 10. 2015 (posledný možný termín pre dočerpanie finančných prostriedkov z programového obdobia 2007 – 2013) nie je schopný stavbu realizovať z kapacitných a časových dôvodov, a tiež z dôvodu potreby dopracovania projektovej dokumentácie. Keďže po odstúpení víťazného uchádzača od podpísanej zmluvy by musel byť proces verejného obstarávania zopakovaný, projekt sa za týchto okolností stal časovo nerealizovateľný.

Moderný múzejný depozitár a odborné pracovská tak nateraz ostávajú len v rovine projektu a plánu, a to napriek tomu, že peniaze na jeho realizáciu boli k dispozícii!

-zun-

Súvisiace články:

http://liptov.sme.sk/c/7912151/mesto-prislo-o-statisice-z-eurofondov.html

http://www.mikulas.sk/files/File/msz/117041.pdf

http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=341&clanok=&lmd=5628&order1=Tla%C4%8Dov%C3%A9

http://www.mikulas.sk/sk/samosprava/oznamy.php?lmd=5575

http://www.mikulas.sk/sk/samosprava/oznamy.php?lmd=4773

http://mikulas.dnes24.sk/muzeum-uz-nebude-exponaty-skladovat-po-celom-meste-postavi-si-novy-depozitar-184165

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.